Nieuw: Sinds kort zijn wij ook dealer van John Deere tuin- en parkmachines!

Artikel 1 – Definities

 1. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: Tjeerd Zwart, handelende onder de naam Zwart Machines.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01097534.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt ter zake de levering van goederen/de uitvoering van werkzaamheden/het verrichten van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard.
 3. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst ter zake de levering van goederen/de uitvoering van werkzaamheden/het verrichten van diensten.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
 4. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.
 5. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem/haar ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Indien Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft of hierbij niet handelt overeenkomstig de afspraken heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de voor hem ontstane kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk of noodzakelijk is.
 8. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Opdrachtnemer of in zijn/haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien de Overeenkomst niet tot stand komt, dienen de bescheiden binnen 14 dagen nadat Opdrachtnemer hierom verzocht heeft, geretourneerd te worden aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 3 – Termijn

 1. Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer.

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Bijkomende kosten zoals afleverings-, service-, transport- en montagekosten zijn niet in de geoffreerde prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen in één der prijsbepalende factoren voordoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen te verhogen zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden. Opdrachtnemer is in ieder geval gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt. Een annulering als voormeld geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen zoals vermeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure tot algehele voldoening. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 3. Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een tekortkoming die voor rekening van Opdrachtnemer komt en welke aan hem is toe te rekenen of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Opdrachtgever zijn opgedragen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die op het moment van verkoop en levering niet aanwezig waren, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan eigendom is voorbehouden terstond terug te nemen.

 

Artikel 8 – Levering

 1. Opdrachtgever is bij verkoop of bij reparatie van het goed direct nadat het goed ter beschikking wordt gesteld, gehouden om het object af te halen bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd opslag- en of stallingskosten te berekenen indien Opdrachtgever het goed niet binnen 7 dagen na datum van kennisgeving in ontvangst heeft genomen dan wel heeft afgehaald bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 9 –  Retentierecht

 1. Indien Opdrachtnemer goederen van Opdrachtnemer onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van de (reparatie)werkzaamheden, onverschillig of deze (reparatie)werkzaamheden betrekking hebben op voormelde, tenzij Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 10 – Beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de uitvoering van de werkzaamheden dan wel levering van goederen c.q. materialen niet meer in redelijkheid kan plaatsvinden conform de Overeenkomst, wat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij dient te worden medegedeeld.
 2. Indien Opdrachtgever tot beëindiging besluit, heeft Opdrachtnemer – naast het verschuldigde voor de uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde goederen c.q. materialen – eveneens het recht om alle ten behoeve van de opdrachtbeëindiging gemaakte kosten (onder andere gemaakte uren en onkosten) aan Opdrachtgever te factureren.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in laatstgenoemd lid zich blijvend voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Alle door Opdrachtnemer verkochte of verwerkte nieuwe zaken vallen onder dezelfde garantie als de garantie die Opdrachtnemer zelf van de betreffende toeleveringsbedrijven of fabrieken voor de desbetreffende zaken heeft gekregen.
 2. Veranderingen aan bedoelde zaken door Opdrachtgever of door derden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de garantie vervalt.
 3. Opdrachtnemer verstrekt een garantie op de door hem uitgevoerde reparaties van hooguit 1 maand na uitvoering van de reparatie(werkzaamheden), tenzij de wet anders bepaalt. Toegepaste ‘gebruikte’ onderdelen vallen nimmer onder de garantie.

 

Artikel 13 – Reclame

 1. Opdrachtgever dient terstond nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk te reclameren bij Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.
 2. Na verkoop van het geleverde door Opdrachtgever aan derden is geen reclame mogelijk.

 

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.